Imaam Muhammad bin Eesaa at-Tirmidhee

A’imah tus-Salaf wa-Ashaabul Hadeeth compiled by Abu Hibbaan & Abu Khuzaimah Ansaari First Published 2000 His Birth and Lineage He is The Imaam, The Haafidh, al-Allaamah, Muhammad bin Eesaa bin Soorah bin Moosaa bin adh-Dhihaak as-Silmee adh-Dhareer al-Baughee at-Tirmidhee, his name was Muhammad and his Kunyah was Abu Eesaa.