Imaam Abu Abdillah Muhammad bin Isma’eel al-Bukhaari

A’imah tus-Salaf wa-Ashaabul Hadeeth Compiled: Abu Hibbaan & Abu Khuzaimah Ansaari First published 2000 His Birth and Lineage His full name is Imaam Abu Abdillaah Muhammad Ibn Ismaa’eel Ibn Ibraaheem Ibn Mugheerah Ib Bardazbah al-Ja’afee al-Bukhaaree. [Tadhkirrah tal-Huffaadh (2/122)] Imaam Bukhaaree was born on the 13th of Shawwaal in 194H after Jumu’ah. From his forefathers